SACC and Next Generation Inclement Weather Closings

Cierre de SACC y Next Generation por mal tiempo 

SACC 및 Next Generation 프로그램은 악천후 시에 운영하지 않습니다. 

Việc Đóng cửa do Thời tiết Khắc nghiệt của các chương trình Chăm sóc Trẻ em ở Tuổi Đi học & Thế hệ Kế tiếp (SACC & Next Generation)

SACC 和“下一代”课程恶劣天气停课

مواعيد إغلاق برنامجي رعاية الأطفال في سن المدرسة ونكست جينيريشن في حالة الطقس الرديء

خراب موسم میں SACC اور نیکسٹ جنریشن کا بند ہونا

SACC و «نسل بعدی» تعطیلی بر اثر هوای نامساعد


SACC and Next Generation Inclement Weather Closings

blue snowflake

School Closings

When PWCS is closed Code Red or Green, SACC & Next Generation are also closed.

Early Dismissal

If schools are dismissed early, prior to the regular dismissal time, SACC and Next Generation programs will not open. AlphaBEST will notify parents, and the Inclement Weather/Emergency Dismissal Plan will be implemented. Please be aware that for early dismissals, site directors will not report to the schools.

SACC parents are required to complete Inclement Weather/Emergency Dismissal Form (PDF) and turn-in to site directors. This form allows families and schools to have a plan in place for dismissal of all students. A copy of this plan is retained by the site director, the school's front office, and the parent. Please discuss your plan with your child so they will know what to expect during this process.

Two-Hour Delayed Opening

If schools open on a two-hour delay, SACC will also open on at two-hour delay, at 8 a.m. All currently enrolled SACC students may attend. If the "delayed opening" designation changes to "schools are closed," the SACC program must close and parents will be required to pick up their children. Parents will be contacted by AlphaBEST.

PWCS Cancels All After-school Activities

If schools are dismissed at their regular bell schedule, but all afternoon and evening activities are canceled, SACC and Next Generation programs will close at 5 p.m


Cierre de SACC y Next Generation por mal tiempo.

blue snowflake

Cierres de escuela

Cuando las escuelas de PWCS están cerradas con código rojo o verde, SACC y Next Generation también están cerrados.

Salida temprana

Si las clases en las escuelas terminan más temprano, antes de la hora de salida regular, los programas SACC y Next Generation no estarán abiertos. AlphaBEST notificará a los padres y se implementará el Plan de salida de emergencia/mal tiempo. Tenga en cuenta que, para las salidas tempranas, los directores del sitio no reportarán a las escuelas.

Los padres de SACC deben completar el formulario de salida de emergencia/mal tiempo (PDF) y entregarlo a los directores del sitio. Este formulario permite que las familias y las escuelas tengan un plan para cuando los estudiantes salen de la escuela. Una copia de este plan es archivada por el director del sitio, otra es para la oficina de la escuela y una para los padres. Discuta su plan con su hijo/a para que sepa qué hacer durante este proceso.

Apertura con dos horas de demora

Si las escuelas abren con un retraso de dos horas, SACC también abrirá con un retraso de dos horas, a las 8 a. m. Pueden asistir todos los estudiantes que estén actualmente matriculados en SACC. Si la designación de «apertura demorada» cambia a «las escuelas están cerradas», el programa SACC tendrá que cerrar y los padres deberán recoger a sus hijos. Los padres serán contactados por AlphaBEST.

PWCS cancela todas las actividades después de la escuela

Si las escuelas tienen su salida en su horario regular, pero se cancelan todas las actividades de la tarde y la noche, los programas SACC y Next Generation cerrarán a las 5 p.m.


SACC 및 Next Generation 프로그램은 악천후 시에 운영하지 않습니다.

blue snowflake

휴교

PWCS가 코드 레드 또는 코드 그린에 따라 휴교하면 SACC 및 Next Generation 프로그램은 운영하지 않습니다.

조기 하교

정규 하교 시간 전에 조기 하교할 경우 SACC 및 Next Generation 프로그램은 운영하지 않을 것입니다. AlphaBEST는 학부모에게 통보하고 악천후/위급 상황 시의 하교 계획이 시행될 것입니다. 조기 하교 시에 프로그램 책임자들은 학교에 출근하지 않을 것임을 명심하시기 바랍니다.

SACC 학부모들은 악천후/위급 상황 하교 양식 (PDF)을 작성한 후 프로그램 책임자에게 제출하셔야 합니다. 이 양식은 가족 및 학교가 모든 학생들이 하교 후 가야 하는 장소를 계획하도록 합니다. 이 계획 사본은 프로그램 책임자, 학교 중앙 사무실 및 학부모가 보관합니다. 이 과정에서 예상되는 것을 알 수 있도록 자녀와 함께 계획을 상의하시기 바랍니다.

2시간 등교 지연

2시간 등교가 지연되면 SACC 또한 2시간 지연되어 오전 8시부터 운영됩니다. 현재 등록된 모든 SACC 학생들이 출석할 수 있습니다. "등교 지연" 공지가 "휴교"로 변경되는 경우 SACC 프로그램은 운영하지 않으며 학부모들은 자녀들을 데려가야 합니다. 학부모들은 AlphaBEST를 통해 통보받을 것입니다.

PWCS는 모든 방과 후 활동을 취소함

정규 일정에 따라 하교하였으나 모든 오후 및 저녁 활동이 취소된 경우 SACC 및 Next Generation 프로그램은 오후 5시까지 운영합니다.


Việc Đóng cửa do Thời tiết Khắc nghiệt của các chương trình Chăm sóc Trẻ em ở Tuổi Đi học & Thế hệ Kế tiếp (SACC & Next Generation)

blue snowflake

Những Phiên Trường Đóng cửa

Khi PWCS đóng cửa do Tín hiệu Đỏ (Code Red) hoặc Tín hiệu Xanh (Code Green), thì SACC & Next Generation cũng đóng.

Tan Trường Sớm hơn Thường lệ

Nếu trường bãi sớm, trước thời điểm đã định tan trường theo lệ thường, các chương trình SACC và Next Generation sẽ không mở cửa. AlphaBEST sẽ thông báo cho các phụ huynh, và Hoạch định Giải tán Dành Cho Thời tiết Khắc nghiệt/Khẩn cấp sẽ được thực hiện. Xin nhận biết rằng cho việc tan trường sớm, các viên chủ nhiệm khu vực sẽ không báo cáo đến các trường.

Phụ huynh SACC phải hoàn thành Biểu mẫu Giải tán Dành Cho Thời tiết Khắc nghiệt/Khẩn cấp (dạng PDF) và nộp cho các viên chủ nhiệm khu vực. Biểu mẫu nầy cho phép các gia đình và các trường có một kế hoạch sẵn sàng giải tán tất cả các học sinh. Một bản sao của hoạch định nầy sẽ được lưu bởi chủ nhiệm khu vực, văn phòng phía trước của trường, và phụ huynh. Xin bàn thảo kế họach của bạn với con bạn để họ biết phải làm gì và những gì xảy ra trong quá trình.

Mở Trễ hơn thường lệ Hai tiếng đồng hồ

Nếu trường mở trễ hơn thường lệ hai tiếng đồng hồ, SACC cũng sẽ mở trễ hơn lệ thường hai tiếng, vào lúc 8 giờ sáng. Tất cả học sinh hiện có ghi danh vào SACC có thể tham gia. Nếu chỉ định thay đổi “mở trễ” trở thành “trường đóng cửa,” chương trình SACC phải đóng và phụ huynh phải đi đón con của họ về. AlphaBEST sẽ liên lạc với phụ huynh.

PWCS Hủy bỏ Tấ̀t cả các Hoạt động Sau Giờ Học

Nếu trường giải tán đúng theo như lịch trình thường lệ, nhưng tất cả các hoạt động buổi chiều và tối đều bị hủy, thì các chương trình SACC và Next Generation sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều.


SACC 和“下一代”课程恶劣天气停课

blue snowflake

学校停课

当 PWCS 因红色预警或绿色预警停课时,SACC 和“下一代”课程也将停课。

提早放学

如果学校较正常的放学时间提前放学,则 SACC 和“下一代”课程将停课。AlphaBEST 将通知家长, 并将实施恶劣天气/紧急放学计划。请注意,对于提早放学,现场负责人将不会向学校报告。

SACC 家长应填写恶劣天气/紧急放学表格 (PDF) 并提交给现场负责人。该表格允许家庭和学校制定解散所有学生的计划。现场负责人、学校前台和家长分别保留该计划的一份副本。请与您的孩子讨论您的计划,以便他们知道在此过程中会发生什么。

推迟两小时上课

如果学校推迟两小时上课,SACC 也将推迟两小时开放,时间为上午 8 点。所有目前注册的 SACC 学生均可参加。如果“推迟上课”改为“停课”,则 SACC 课程必须停课,父母必须前来接孩子。AlphaBEST 将联系家长。

PWCS 取消所有课后活动

如果学校按正常时间表放学,但所有下午和晚上的活动都被取消,则 SACC 和“下一代”课程将于下午 5 点结束。


مواعيد إغلاق برنامجي رعاية الأطفال في سن المدرسة ونكست جينيريشن في حالة الطقس الرديء

blue snowflake

مواعيد إغلاق المدرسة

عند إغلاق مدارس مقاطعة برنس ويليام بسبب إنذار من الفئة الحمراء أو الخضراء، يتم إغلاق برنامجي رعاية الأطفال في سن المدرسة ونكست جينيريشن أيضًا.

الانصراف المبكر

إذا انصرفت المدارس مبكرًا، قبل وقت الانصراف المعتاد، فلن يعمل برنامجا رعاية الأطفال في سن المدرسة ونكست جينيريشن. برنامج ألفابيست سيبلغ أولياء الأمور وسيتم تنفيذ خطة الانصراف في حالة الطقس الرديء/الطوارئ. يرجى الانتباه إلى أنه في حالات الانصراف المبكر، لن يعمل مديرو المواقع تحت إدارة المدارس.

مطلوب من أولياء أمور الأطفال في برنامج رعاية الأطفال في سن المدرسة ملء نموذج الانصراف في حالة الطقس الرديء/الطوارئ (بصيغة PDF) وتسليمه إلى مديري المواقع. يتيح هذا النموذج للأسر والمدارس إمكانية وضع خطة خاصة بانصراف كل الطلاب. يحتفظ مدير الموقع ومكتب الاستقبال في المدرسة وولي الأمر بنسخة من هذه الخطة. يرجى مناقشة خطتك مع طفلك لكي يكون على علم بما يتوقعه أثناء هذه العملية.

تأجيل الفتح لمدة ساعتين

إذا فتحت المدارس بعد تأخير لمدة ساعتين، فسيفتح برنامج رعاية الأطفال في سن المدرسة أيضًا بعد تأخير لمدة ساعتين في الساعة 8 صباحًا. يجوز لكل الطلاب المسجلين حاليًا في برنامج رعاية الأطفال في سن المدرسة أن يحضروا. إذا تغير إعلان "الفتح المتأخر" إلى "المدارس مغلقة"، يجب أن يغلق برنامج رعاية الأطفال في سن المدرسة وسيكون مطلوبًا من أولياء الأمور أن يأتوا لأخذ أطفالهم. سيتصل برنامج ألفابيست بأولياء الأمور.

مدارس مقاطعة برنس ويليام تلغي كل نشاطات ما بعد المدرسة

إذا انصرفت المدارس في موعدها المعتاد، لكن تم إلغاء كل نشاطات فترة ما بعد الظهر والمساء، فسيغلق برنامجا رعاية الأطفال في سن المدرسة ونكست جينيريشن الساعة 5 مساء


خراب موسم میں SACC اور نیکسٹ جنریشن کا بند ہونا

blue snowflake

سکول بند ہونے کی صورت میں

جب کوڈ ریڈ یا گرین کی وجہ سے PWCS بند ہیں تو SACC اور نیکسٹ جنریشن بھی بند ہوں گے۔

سکول جلدی بند ہونے کی صورت میں

اگر سکول معمول کے اوقات سے پہلے بند ہوتے ہیں تو SACC اور نیکسٹ جنریشن پروگرامز نہیں کھلیں گے۔ AlphaBEST، والدین کو مطلع کرے گا اور خراب موسم/ہنگامی صورتحال میں چھٹی کے منصوبے پر عمل درآمد ہو گا۔ براہ مہربانی آگاہ رہیئے کہ جلدی چھٹی کی صورت میں، سائٹ ڈائریکٹر سکولوں کو رپورٹ نہیں کریں گے۔

SACC والدین کیلیئے لازمی ہے کہ وہ خراب موسم/ہنگامی صورتحال میں چھٹی کے فارم (پی ڈی ایف) کو مکمل کریں اور اسے سائٹ ڈائریکٹر کے پاس جمع کرائیں۔ اس فارم کے ذریعے چھٹی کے وقت، اہل خانہ اور سکولوں کے پاس تمام طلباء کیلیئے منصوبہ ہو گا۔ اس منصوبے کی ایک ایک نقل سائٹ ڈائریکٹر، سکول کے دفتر اور والد یا والدہ کے پاس ہو گی۔ براہ مہربانی اپنے منصوبے کے بارے میں اپنے بچے/بچی کے ساتھ بات کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اس عمل کے دوران کیا کرنا ہے۔

سکول دو گھنٹے کی تاخیر سے کھلنے کی صورت میں

اگر سکول دو گھنٹے کی تاخیر سے کھلیں گے تو SACC بھی صبح 8 بجے دو گھنٹے کی تاخیر سے کھلے گا۔ SACC کے تمام موجودہ داخل طلباء آ سکتے ہیں۔ اگر "دیر سے کھلنے" کی صورتحال "سکول بند ہیں" میں تبدیل ہو جائے تو SACC پروگرام بھی لازمی بند ہو گا اور والدین کو اپنے بچوں کو لازمی طور پر لینا ہو گا۔ والدین کو بذریعہ AlphaBEST مطلع کیا جائے گا۔

PWCS کی سکول کے بعد کی تمام سرگرمیاں منسوخ کرنے کی صورت میں

اگر سکول معمول کے مطابق بند ہوتے ہیں مگر سہ پہر اور شام کی تمام سرگرمیاں منسوخ ہوتی ہیں تو SACC اور نیکسٹ جنریشن پروگرام شام 5 بجے بند ہوں گے۔ براہ مہربانی، PWCS الرٹ وصول کرنے کیلیئے سائن اپ کیجیئے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں!


SACC و «نسل بعدی» تعطیلی بر اثر هوای نامساعد

blue snowflake

تعطیلی مدرسه

اگر PWCS با کد قرمز یا کد سبز تعطیل شود، SACC و «نسل بعدی» نیز تعطیل می‌شوند.

ترخیص زودهنگام

اگر دانش‌آموزان زودتر از موعد مقرر مرخص شوند، برنامه‌های SACC و «نسل بعدی» تعطیل می‌شوند. AlphaBEST به والدین اطلاع‌رسانی می‌کند و برنامه هوای نامساعد/ترخیص اضطراری اجرا می‌شود. توجه داشته باشید که در صورت ترخیص زودهنگام، مدیران سایت به مدارس گزارش نمی‌دهند.

والدین SACC باید «فرم هوای نامساعد/ترخیص اضطراری» (PDF) را پر کنند و به مدیران سایت تحویل دهند. این فرم به خانواده‌ها و مدارس امکان می‌دهد که برنامه‌ای برای ترخیص همه دانش‌آموزان در اختیار داشته باشند. رونوشت این برنامه نزد مدیر سایت، دفتر مدیریت مدرسه و والدین می‌ماند. برنامه را به فرزندتان نشان دهید تا بداند که در این فرآیند باید چه انتظاراتی داشته باشد.

باز شدن با تاخیر دو ساعته

اگر مدارس با تاخیر دو-ساعته باز شوند، SACC نیز با تاخیر دو-ساعته، یعنی 8 صبح، باز می‌شود. همه دانش‌آموزانی که در SACC ثبت نام کرده باشند، می‌توانند در آن حاضر شوند. اگر عنوان «باز شدن با تاخیر» به «تعطیلی مدارس» تغییر یابد، برنامه SACC باید تعطیل شود و والدین باید فرزندان خود را به منزل برسانند. AlphaBEST با والدین تماس خواهد گرفت.

PWCS همه فعالیت‌های پس از مدرسه را لغو می‌کند

اگر زنگ تعطیلی مدارس در موعد مقرر نواخته شود ولی فعالیت‌های بعد از ظهر و عصر لغو شود، برنامه‌های SACC و «نسل بعدی» در ساعت 5 ب.ظ تعطیل می‌شود. با ثبت نام برای دریافت هشدار PWCS، اطلاعات مرتبط را دریافت کنید!